Obiteljski dom Sarkotić

Kućni red

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU OBITELJSKOG DOMA SARKOTIĆ

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o kućnom redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se prava i obveze korisnika za vrijeme boravka u Obiteljskom domu Sarkotić  za starije i nemoćne osobe, na adresi Strelečko 1b, Sisak, (u daljnjem tekstu: O.D. Sarkotić), posjetitelja te načinu obavještavanja o zdravstvenom i općem stanju korisnika.

Korisnik O.D.Sarkotić  je osoba koja je ostvarila pravo na smještaj sukladno ovom Pravilniku, i trenutno boravi u Domu.

Posjetitelji  O.D. Sarkotić su sve osobe, fizičke ili pravne, koje zbog osobnih ili poslovnih razloga dolaze u O.D.Sarkotić ; zbog posjete jednom ili više korisnika; u svrhu informiranja o radu O.D. Sarkotić i korištenju usluga Doma, poslovno ili u posjetu obitelji..

2. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA

 

Članak 2.

 Pravo na smještaj u O.D.Sarkotić ostvaruje se na temelju važećih dokumenata:

Članak 3.

 Prijem korisnika se obavlja svaki dan, uključujući subotu, nedjelju i blagdane, u terminu od 00:00 do 24:00 sati.

 

Članak 4.

Prijemom na smještaj u Dom korisnik je dužan pridržavati se naloga i uputa zdravstvenih djelatnika kako je navedeno u otpusnoj dokumentaciji te odredaba ovog Pravilnika.

Članak 5.

Korisnici koji se primaju na smještaj upućuju se da svoje isprave, novac i druge vrijednosti predaju svojoj pratnji, obitelji.  Ukoliko korisnik nema nikoga sve dragocjenosti može na vlastiti zahtjev smjestiti u sef .

Navedena predaja vrši se ispunjavanjem obrasca primopredaje vrijednosnih predmeta i novca prilikom prijema. Za vrijednosne predmete i novac koje korisnik zadrži kod sebe, O.D. Sarkotić kao i predstavnik ne snose nikakvu odgovornost.

 

Članak 6.

Korisnik se treba zadovoljiti onom sobom i krevetom koji su mu dodijeljeni, kao i promjenom sobe ili kreveta, ako je ona izvršena u skladu s pravilima i potrebama službe, a predstavnik će se pobrinuti da sa korisnikom nađe kompromisno rješenje.

Članak 7.

 

Za vrijeme boravka u Domu, Korisnici imaju pravo na prehranu u skladu sa svojim svjetonazorom. Vrstu, količinu i kakvoću hrane, ovisno o korisnikovom zdravstvenom stanju, određuje se u svakom konkretnom slučaju prema pravilima struke.

U zdravstvenoj dokumentaciji evidentiraju se podaci o prehrani, odnosno dijeti koja je korisniku propisana.

Korisnici sami sudjeluju u kreiranju jelovnika te u pripremi hrane ukoliko to sami žele i mogu, a jelovnik se dogovara svakodnevno.

Članak 8.

Korisnici primaju lijekove isključivo sukladno medicinskoj dokumentaciji kojima se po pravilima medicinske doktrine ostvaruje najbrže i najuspješnije liječenje, a koji su utvrđeni Listom lijekova.

Korisnik ne smije uzimati nikakve druge lijekove i kemijske supstance bez znanja djelatnika O. D. Sarkotić , osim onih koje mu je propisao liječnik, odnosno kako je navedeno u korisnikovoj medicinskoj dokumentaciji, posljednjem otpusnom pismu i slično.

Članak 9.

 Međusobni odnosi trebaju biti korektni s punim razumijevanjem prema stanju ostalih korisnika, a eventualne krizne situacije prijaviti te riješiti uz pomoć predstavnika doma.

 

Članak 10.

U svim prostorijama Doma nije dopušteno pušenje.

Članak 11.

Korisnici se mogu koristiti vlastitim mobilnim telefonima, prijenosnim računalima ili drugim vlastitim eletroničkim uređajima, a na način da pri tome poštuju privatnost i diskreciju drugih korisnika i osoblja O.D. Sarkotić. Ukoliko korisnik ne posjeduje svoje računalo dostupno mu je računalo doma. Korisnici imaju pravo na wi-fi internet bez naknade, te na telefon.

 

Članak 12.

Korisnici  su dužni čuvati inventar O.D. Sarkotić  i paziti na red i čistoću. Svaku uočenu štetu dužni su prijaviti osoblju , a počinjenu štetu sami nadoknaditi.

Članak 13.

Korisnici ne smiju obnašati nikakve poslove niti zadatke, osim određenih poslova i zadataka unutar radno okupacijskih aktivnosti, te pripreme hrane.

Članak 14.

Korisnika može otpustiti iz O.D. Sarkotić predstavnik doma. Korisnika se ne može zadržavati u O.D.Sarkotić  protiv njegove volje ili volje njegovih zakonskih skrbnika, a o napuštanju je predstavnik dužan izvjestiti socijalnog radnika dotičnog korisnika.

Članak 15.

Korisnici imaju pravo na pritužbe i pohvale na rad i ponašanje zaposlenika .

Svoje pritužbe i pohvale iznose pismenim ili usmenim  putem predstavniku O.D. Sarkotić, a koji će napisati službenu zabilješku.

Prilikom iznošenja pritužbi i pohvala, poželjno je da korisnici navedu svoje puno ime i prezime.

Članak 16.

Predstavnik O.D. Sarkotić  može usmeno ili pismeno upozoriti svakog korisnika koji se ne pridržava odredaba ovog Pravilnika na njegovo ponašanje odnosno zatražiti na pridržavnje odradaba sukladno Pravilniku, te isto zapisati.

Predstavnik O.D.Sarkotić  može otpustiti sa smještaja korisnika koji se ne želi pridržavati ovog Pravilnika ili na drugi način krši prava i obveze koje iz njega proizlaze.

3. POSJETE KORISNICIMA DOMA

 

Članak 17.

Prilikom ulaska u Dom svi posjetitelji dužni su pridržavati se odredaba ovoga Pravilnika i mjera koje su izdane za njegovo provođenje.

Članak 18.

Posjete korisnicima koji se nalaze na smještaju u Domu dozvoljene su stalno i bez najave

Posjete nisu dozvoljene u vremenu od 20 do 08

Članak 19.

Posjetiteljima O.D.Sarkotić  je zabranjeno:

 

Članak 20.

Djelatnici Doma imaju pravo odstraniti svakog posjetitelja koji se ne pridržava odredaba ovoga Pravilnika. U težim slučajevima imaju pravo zatražiti intervenciju zaštitarske službe ili policije.

4. OBAVJEŠTAVANJE O STANJU KORISNIKA

 

Članak 21.

Način i vrijeme obavještavanja o zdravstvenom i općem stanju korisnika određuje  predstavnik

5. OBNAŠANJE VJERSKIH OBREDA

 

Članak 22.

Korisnicima koji žele zadovoljiti svoje vjerske potrebe za vrijeme boravka u O.D. Sarkotić, može se na njihov zahtjev ili na zahtjev rodbine, dozvoliti posjeta vjerskog službenika radi obavljanja obreda, uz prethodnu najavu.

Članak 23.

Posjete vjerskih službenika korisnicima radi zadovoljavanja vjerskih potreba odobrava predstavnik O.D. Sarkotić vodeći računa o zdravstvenom stanju korisnika.

Članak 24.

Ako se vjerski obred održava u prostoriji gdje boravi više korisnika, treba stvoriti uvjete kako bi se osigurala privatnost korisnika.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sa danom objave na oglasnoj ploči O.D. Sarkotić odnosno na službenom internet portalu O.D. Sarkotić.

U Strelečku 13.03.2015.

Predstavnik

Marijan Sarkotić


Obiteljski dom Sarkotić, 2018. Sva prava pridržana izrada: Viktor